Najlepsze lokaty luty 2017

Lokaty dla klientów otwieraj?cych konto (3,5% – 4%)
Ca?kiem dobre oprocentowanie posiadaj? ci?gle lokaty dla klientów otwieraj?cych konto osobiste.
Najkorzystniejsz? opcj? tego typu jest Nest Lokata Witaj, która oferuje 4% do 10 000 z? przez okres 3 miesi?cy. Wraz z ni? otwieramy ca?kowicie darmowe konto osobiste. Z reszt? podobnie jest w przypadku Alior Banku – wybieraj?c Konto Internetowe nie zap?acimy ani grosza za jego prowadzenie , z tym, ?e czas trwania lokaty b?dzie krótszy o 1/3 i wyniesie 2 miesi?ce.
Nieco inaczej wygl?da sytuacja w Plus Banku. Tu do konta osobistego konieczne jest wyrobienie karty debetowej, która jest darmowa po wykonaniu operacji na kwot? 500 z? (inaczej 9 z? miesi?cznie). Z tego te? „> powodu lokata jest bardziej ciekawostk?.
Na koniec oferta mBanku, czyli mLokata na wej?cie, która ma parametry bardzo zbli?one do dwóch pierwszych lokat – z tym, ?e oprocentowanie wynosi 3,5%. Prowadzenie konta: darmowe.
Gdzie lokowa? ?rodki b?d?c „starym” klientem?
Wielu aktywnych czytelników bloga przez prawie ca?y 2016 rok mocno polega?o na promocyjnych ofertach lokat Idea Banku. Co jaki? czas pojawia?y si? bowiem dobre oferty (od 2 ,75% w gór?) bez haczyków i limitów kwotowych. Oferty te mia?y te? taki plus, ?e cz?sto w momencie zako?czenia lokaty sprzed kilku miesi?cy pojawia?a si? kolejna, wi?c ?atwo by?o „rolowa?” ?rodki.
Niestety w grudniu i styczniu Idea nie pokaza?a niczego sensownego wi?c… wiele osób mia?o, lub ci?gle ma, nie lada problem. I tu dochodzimy do jednego z pierwszych rozwi?za?, które od jakiego? czasu sam wprowadza?em w ?ycie (i wspomina?em o nim przy okazji poprzednich zestawie? lokat). S?owo klucz: lokaty d?ugoterminowe. Jestem ?wiadom
puttygen download , ?e nie jest to rozwi?zanie dla ka?dego (tylko dla tych, którzy maj? spory zapas niepotrzebnej w tej chwili gotówki) i obarczone jest pewnym ryzykiem (bo mo?e w ko?cu stopy procentowe pójd? w gór? i lokaty równie??) ale mniej wi?cej rok temu sprawdzi?o si? ?wietnie. W momencie, kiedy Idea oferowa?a lokaty 1-3 miesi?czne sam skusi?em si? na depozyty z nieco d?u?szym czasem trwania – i póki co tego nie ?a?uje (z zako?czonych lokat warto równie? wspomnie? o lokacie 13-miesi?cznej na 3 ,07%):