Gdzie lokować środki będąc „starym” klientem?

Wielu aktywnych czytelników bloga przez prawie ca?y 2016 rok mocno „> polega?o na promocyjnych ofertach lokat Idea Banku. Co jaki? czas pojawia?y si? bowiem dobre oferty (od 2,75% w gór?) bez haczyków i limitów kwotowych. Oferty te mia?y te? taki plus, ?e cz?sto w momencie zako?czenia lokaty sprzed kilku miesi?cy pojawia?a si? kolejna, wi?c ?atwo by?o „rolowa?” ?rodki.

Niestety w grudniu i styczniu Idea nie pokaza?a niczego sensownego wi?c… wiele osób mia?o, lub ci?gle ma, nie lada problem. I tu dochodzimy do jednego z pierwszych rozwi?za?, które od jakiego? czasu sam wprowadza?em w ?ycie (i wspomina?em o nim przy okazji poprzednich zestawie? lokat). S?owo klucz: lokaty „> d?ugoterminowe. Jestem ?wiadom, ?e nie jest to rozwi?zanie dla ka?dego (tylko dla tych , którzy maj? spory zapas niepotrzebnej w tej chwili gotówki) i obarczone jest pewnym ryzykiem (bo mo?e w ko?cu stopy procentowe pójd? w gór? i lokaty równie??) ale mniej wi?cej rok temu sprawdzi?o si? ?wietnie. W momencie, kiedy Idea oferowa?a lokaty 1-3 miesi?czne sam skusi?em si? na depozyty z nieco d?u?szym czasem trwania – i póki co tego nie ?a?uje (z zako?czonych lokat warto równie? wspomnie? o lokacie 13-miesi?cznej na 3,07%):

Dlatego je?li posiadacie spor? nadwy?k? by? mo?e warto rozgl?dn?? si? za depozytem na minimum rok – przynajmniej dla mniejszej kwoty. W tej chwili ci?gle mo?na zgarn?? na przyk?ad 2,75% na 2 lata w Idea Banku (lub, niemal identyczn? ofert?, w oddziale dla zamo?nych Lion’s Bank):

Co istotne: obie oferty s? cykliczne, tzn. po zako?czeniu lokaty bez problemu mo?emy za?o?y? kolejn?, tak? sam?, a , wi?c dzi?ki „czyszczeniu” konta w odpowiednich terminach ca?y czas moje ?rodki s? nowe (cho? w rzeczywisto?ci te same ;)).

W Millennium mo?liwe jest ulokowanie ??cznie nawet 110 000 z? na dobry procent putty download , a g?ówn? wad? oferty jest konieczno?? za?o?enia konta osobistego 360°. Na szcz??cie rachunek ten jest darmowy po zapewnieniu wp?ywu 1000 z? miesi?cznie (polecam zlecenie sta?e z innego banku) oraz wykonanie jednej transakcji kart?. Sam zakodowa?em sobie , ?e za drobne zakupy p?ac? kart? Millennium i warunek udaje si? spe?nia?.

Je?li ju? o kontach oszcz?dno?ciowych mowa pieni?dze z tego banku , o ile jeszcze tego nie zrobili?my (przypomina?em o tym w poniedzia?ek!).

Podsumowuj?c: bior?c pod uwag? oferty d?ugoterminowe, jedno czy dwa konta oszcz?dno?ciowe i ewentualnie promocje typu lokata mobilna – razem ulokowa? mo?emy dobrych kilkaset tysi?cy z?otych na ?rednio ponad 2,5% w skali roku. Je?li chcemy uzyska? wi?cej, to trzeba korzysta? z ofert promocyjnych (np. lub z – wszystkie z nich pozwalaj? na zysk ponad 5% w skali roku!).